Hållbarhet, hälsa och excellenta processer

Lohmann erbjuder individuella tejplösningar över hela världen för en mängd industrisektorer och de mest skilda krav. Som ett internationellt företag har Lohmann Tape Group ständig kontakt med många olika människor och organisationer och därmed också med företrädare för de mest skilda intressen. Hållbart arbete förutsätter en gemensam förståelse för de många olika faktorer som påverkar företaget och för de olika intressegrupperna.

Därför har vi med hjälp av vår miljö- och kvalitetspolitik antagit riktlinjer för alla medarbetare som används när man utarbetar målen för varje enskild person och som man inriktar det dagliga arbetet efter. Det gör det även tydligt för våra intressegrupper, som t.ex. kunder, leverantörer eller lokalbefolkning, hur våra värden, vår vision och vår mission återspeglas i våra handlingar. Som medlem i VCI (förbundet för den registrerade tyska kemiska industrin) deltar vi i det världsomfattande initiativet "Responsible Care".

I enlighet med hållbart företagande står framför allt områdena kvalitet, riskavvärjning, arbetssäkerhet, transportsäkerhet och miljöskydd under ständig övervakning. Det innebär att aktivt utvärdera mångsidiga krav och villkor samt att säkerställa att de uppfylls. Oberoende av detta ska den ständiga vidare- och nyutvecklingen av produkter och produktionsmetoder utnyttjas för att effektivt förbättra hur resurser används och för att undvika eller minska riskerna. Vi människor som arbetar i företaget måste ju vara medvetna om vårt ansvar.

Content_IMG_Puzzelteil-S.png

Sustainability - hållbarhet

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Effektivare resursanvändning:
Vi optimerar våra produktionsprocesser för att använda resurser så lite som möjligt. Den miljöpåverkan som uppkommer genom utsläpp, avfall, avloppsvatten och buller kontrollerar vi regelbundet och försöker alltid reducera ytterligare.


Vi stöder förvärv av energieffektivare produkter och tjänster samt designrelaterade aktiviteter för förbätting av energirelaterade prestanda.

 


Hållbar utveckling – att undvika och minska risker:
När nya produkter eller produktionsmetoder utvecklas tar vi tidigt hänsyn till den miljöpåverkan som hör samman med detta. Vi använder råmaterial och mellanprodukter som är mindre skadliga för miljön.

 


Efterlevnad av lagar och kontinuerlig förbättring:
Förutom att efterleva tillämpliga miljö- och energirelaterade föreskrifter och andra krav åtar vi oss att ständigt förbättra miljöskydd och energiprestanda, samt förhindra miljöförorening. Ledningsystemet förbättras kontinuerligt i detta avseende.

 


Miljö- och energiaspekter – Mål:
Lohmann kontrollerar och utvärderar regelbundet de platsspecifika miljöeffekterna och energiaspekterna, särskilt inom områdena för produktion, försörjning och avfallshantering, logistik, utveckling och anskaffning.

Vi definierar konkreta, platsspecifika miljö- och energimål i managementsystemet, fastställer effektiva åtgärder och utvärderar kontinuerligt deras status och lämplighet. Tillgängligheten till motsvarande information och nödvändiga resurser säkerställs.

Content_IMG_Puzzelteil-H.png

Health - hälsa

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Hälsa – förebyggande arbete genom främjande och motivation:
Nyckeln till vårt företags framgång är våra medarbetares hälsa och motivation. Genom goda arbetsförhållanden och hög livskvalitet på arbetsplatsen främjas dessa båda aspekter på ett målinriktat sätt, vilket även ökar innovationsförmågan, produktiviteten, och produkt- och tjänstekvaliteten på ett varaktigt sätt.

 


Arbetsplats – riskbedömningar:

Befintliga framtida arbetsplatser utvärderas kontinuerligt genom omfattande riskbedömningar. Utifrån de befintliga lagarna och förordningarna optimeras då hela arbetsmiljön när det gäller de villkor som medarbetarna behöver för att kunna arbeta säkert och ergonomiskt..


Brandskydd – riskavvärjning och skydd:
Omfattande, förebyggande och avvärjande brandskydd utifrån ständigt förändrade ramvillkor är huvuduppgiften för Lohmanns fabriksbrandkår och för brandskyddsansvariga som sätter standarden för utvärdering och reducering av brandrisker över hela världen.


Aspekter på arbetssäkerhet och hälsa – mål:
Lohmann kontrollerar och bedömer regelbundet de arbetsplatsspecifika riskerna och effekterna på medarbetarna inom alla områden. Vi definierar konkreta och specifika mål i managementsystemet som berör arbetssystemet som helhet, fastställer effektiva åtgärder för att undvika och minska risker, och utvärderar kontinuerligt åtgärdernas status och lämplighet.

Content_IMG_Puzzelteil-A.png

Availability – tillgänglighet


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Tillgänglighet – nya och innovativa lösningar för våra kunder:

Vi förbinder oss att leverera limlösningar av högsta kvalitet till våra kunder över hela världen. Vår kunskap, vår förmåga till innovation och kunskap om marknaden gör oss till impulsgivare inom våra tekniker.


Tillgänglighet – leveranser:

Vi använder kunskapen inom hela vår mervärdeskedja för att tillgängliggöra våra innovativa produkter för våra kunder vid önskad tidpunkt.

Content_IMG_Puzzelteil-PE.png

Process Excellence - Excellenta processer"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Utmärkta processer – vi siktar på nolltolerans när det gäller fel:
Fel i våra produkter och processer åtgärdas varaktigt. Därmed utnyttjas de som potentiell optimering av alla processer.


Utmärkta processer – standardisering och kontinuerlig förbättring:
Vi utvecklar våra processer till globala, värdeskapande standarder och möjliggör därmed best practice genom processernas transparens.


Kvalitetsaspekter – kvalitetsmål:
Lohmann kontrollerar och bedömer regelbundet egna och kundspecifika kvalitetskrav på produkter och processer utifrån metoderna i miljömanagementsystemet. På så sätt är det möjligt att, över alla företagets områden, definiera de aspekter som är relevanta för kvaliteten och fastställa konkreta, platsspecifika kvalitetsmål i managementsystemet och där även kontinuerligt utvärdera deras status och lämplighet.

Människan står i centrum för vårt handlande. Det är därför absolut nödvändigt att förmedla vår miljö- och kvalitetspolitik samt de mål och åtgärder som är förankrade i managementsystemet på ett omfattande sätt.

Bara den som är ordentligt informerad kan handla självständigt och ansvarsfullt med hänsyn till alla intressegrupper. För oss innebär ansvarsfullt agerande att skapa ett förtroendefullt klimat. Detta uppnår vi genom en öppen dialog mellan kunder, företag, medarbetare, grannar, användare och myndigheter.