ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน, สุขภาพ และกระบวนการ

Lohmann ได้ผลิตโซลูชันด้านเทปกาวที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายทั่วโลก สำหรับประเภทการใช้งานที่หลากหลาย และในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นบริษัทระหว่างประเทศ กลุ่ม Lohmann Group ได้รักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้คนที่หลากหลาย กับองค์กรต่างๆ และเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ที่หลากหลาย การทำงานอย่างยั่งยืนนั้นเรียกได้ว่า เป็นความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของการจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งกำลังมีผลกับในบริษัท และของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพจึงถูกนำมาใช้เป็นรากฐานในการออกข้อแนะนำสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่แต่ละคนตั้งเอาไว้ และใช้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของการทำงานในแต่ละวัน ข้อแนะนำนี้ยังได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแก่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และกลุ่มธุรกิจเพื่อนบ้าน ถึงรายละเอียดด้านค่านิยมองค์กร, วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเราที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในการปฏิบัติงานของเรา ในฐานะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้ของสมาคมอุตสาหกรรมเคมี (Verband der Chemischen Industrie e.V.) เรามีส่วนร่วมในด้านการริเริ่มคำมั่นสัญญาของผู้ประกอบการเคมีว่าจะรับผิดชอบ (responsible care) อย่างกระตือรือร้น ในระดับโลก

สิ่งที่เราควรเอาใจใส่ของธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสมอในด้านคุณภาพ, การป้องกันความเสี่ยงจากอันตราย, ความปลอดภัยในสถานที่สำงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้รวมถึง การประเมินข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติอย่างจริงจัง และทำให้มั่นใจว่าทั้งหมดนั้นผ่านเกณฑ์ นอกเหนือจากนั้น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องพัฒนาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในที่สุดแล้วเราต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราเสมอในฐานะบุคคลซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้

Sustainability

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ:
เราปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราให้เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราคอยเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการปล่อยมลพิษ, ของเสีย, น้ำทิ้ง และมลภาวะทางเสียงอยู่เสมอ และเรามีเป้าหมายที่จะลดมลภาวะเหล่านี้ลง

เราสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ


การพัฒนาแบบยั่งยืน - การป้องกันและลดความเสี่ยง:
เมื่อกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือในกระบวนการผลิตต่างๆ เราจะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เราเลือกใช้วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง (intermediate products) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


การปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:
เรามุ่งมั่นปรับปรุงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน


เป้าหมายของเราในด้านของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน:
Lohmann ตรวจสอบและประเมินผลกระทบเฉพาะพื้นที่ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ และในด้านที่เกี่ยวกับพลังงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องการผลิต, การกำจัดวัสดุและของเสีย, โลจิสติกส์, การพัฒนา และการจัดซื้อ

เรากำหนดรูปธรรม, ผลกระทบเฉพาะพื้นที่ต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายด้านพลังงานภายในระบบการจัดการ ซึ่งเราจะระบุประสิทธิภาพของการวัดค่า และประเมิณสถานะกับความเหมาะสมของมันอย่างต่อเนื่อง เรารับประกันว่าคุณจะสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

Health

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

การส่งเสริมและจูงใจในด้านสุขภาพ :
สุขภาพและแรงจูงใจของพนักงานของเราคือกุญแจสู่ความสำเร็จของบริษัทเรา เรายังเพิ่มความยั่งยืนของความสามารถด้านนวัตกรรม, ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยอาศัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงาน ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้จะได้รับการสนับสนุนในลักษณะของการกำหนดเป้าหมาย


การประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน:
เครื่องจักร, อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้สำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน (workstations) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและจะใช้ในอนาคต จะได้รับการประเมินบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม สภาพแวดล้อมการทำงานทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสภาวะที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและสะดวก โดยอิงจากกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน


การป้องกันและคุ้มครองความเสี่ยงจากอันตราย - การป้องกันอัคคีภัย
การป้องกันอัคคีภัยซึ่งกำลังเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมในเชิงขอบข่ายงาน ไปสู่การคิดพิจารณาและการตรวจหา, การจดบันทึก และการประเมินอันตรายจากอัคคีภัยในทุกๆพื้นที่ของบริษัท เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของหน่วยดับเพลิงและวิศวกรรมความปลอดภัยของ Lohmann ความรู้ของพวกเขาเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในที่ใช้กันทั่วโลก


สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - จุดมุ่งหมาย
Lohmann ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงานเฉพาะจุด และผลกระทบต่อพนักงานในทั่วทั้งพื้นที่อยู่เป็นประจำ เรากำหนดรายละเอียด, เป้าหมายที่จับต้องได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งหมดในระบบการบริหารจัดการ, สร้างการประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง และประเมินสถานะของพวกเขากับระดับความเหมาะสมด้วยเกณฑ์ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

Availability


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

ความพร้อมอยู่เสมอ - แนวความคิดด้านโซลูชัน:

เรามีพันธสัญญาที่จะมอบแต่โซลูชันกาวที่มีคุณภาพสูงที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยความรู้, ความสามารถของเราในการสร้างสรรค์และความเข้าใจในตลาดของเราจากความมุ่งมั่นที่เรามี ทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่มีอำนาจขับเคลื่อนเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีของเรา

 ความพร้อมในศักยภาพการขนส่ง :
เราจัดหาโซลูชันนวัตกรรมที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าภายในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ของเราที่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่ที่ก่อกำเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้า (value chain)

Process Excellence"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

ความเป็นเลิศด้านกระบวนการต่างๆ - มุ่งมั่นสู่การปราศจากข้อบกพร่อง:
เรามุ่งมั่นที่จะวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาที่แท้จริงของข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของเรา เพื่อที่จะกำหนดข้อปฏิบัติที่จะยับยั้งข้อบกพร่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนี่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของเราสู่ความเป็นเลิศ


ความเป็นเลิศด้านกระบวนการต่างๆ - ลดกระบวนการพื้นฐานที่ไม่จำเป็น (lean) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:
เราพัฒนากระบวนของเราสู่ความสมบูรณ์แบบในระดับโลก, สู่การปรับให้เหมาะกับห่วงโซ่คุณค่า (value chain)  และสู่มาตรฐานด้านการลดกระบวนการพื้นฐานที่ไม่จำเป็น (lean) ความชัดเจนนี้ทำให้เราสามารถประเมินและสามารถเลือกใช้โซลูชันที่ดีที่สุดที่จะนำมาปฏิบัติ สำหรับการปรับปรุงทุกๆกระบวนการของเราและรักษาความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


เกณฑ์ในแง่คุณภาพ - เป้าหมายด้านคุณภาพ:
เช่นเดียวกับขั้นตอนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม LOHMANN ตรวจสอบและประเมินความต้องการทั้งภายในและภายนอกที่กำหนดไว้สำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการนั้นๆเป็นประจำ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถระบุเกณฑ์ทางด้านคุณภาพสำหรับทั่วทั้งพื้นที่ของบริษัท และเพื่อระบุเป้าหมายในระบบการจัดการของเราอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงตามพื้นที่ ซึ่งสถานะและระดับความเหมาะสมจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเรื่องบุคคลนั้นเป็นเรื่องหลักที่เราให้ความสำคัญ ดังนั้นการสื่อสารอย่างทั่วถึงของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของเรา รวมถึงเป้าหมายและกฎเกณฑ์ที่ต้องยึดถือในระบบบริหารจัดการของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้

Sustainabilityreport