Bæredygtighed, sundhed og fremragende processer

LOHMANN tilbyder individuelle klæbebåndsløsninger til talrige industribrancher og meget forskellige behov. Lohmann Tape Group er en international virksomhed, der er i kontinuerlig kontakt med mange forskellige mennesker og organisationer, dvs. repræsentanter for mange forskellige interesser. Bæredygtigt arbejde forudsætter en fælles forståelse for de mange forskellige indflydelseskilder, der påvirker såvel virksomheden som disse forskellige interessegrupper.

Derfor blev der på grundlag af miljø- og kvalitetspolitikken udfærdiget en række retningslinjer for alle medarbejdere, som kan anvendes til at definere målsætninger og guide hver enkelt medarbejder gennem de daglige opgaver. Herudover hjælper retningslinjerne vores interessegrupper, såsom kunder, leverandører eller naboer, med at forstå, hvordan vores værdier, vision og mission manifesteres i vores handlinger. Som medlem af det tyske forbund for kemisk industri (Verband der chemischen Industrie e.V.) deltager vi i det globale initiativ „responsible care".

Med fokus på bæredygtig virksomhedsledelse er det specielt områderne kvalitet, ulykkesforebyggelse, arbejds- og transportsikkerhed og miljøbeskyttelse, der konstant kontrolleres. Det betyder, at vi aktivt evaluerer forskellige krav og påbud og sørger for, at de overholdes.

Uafhængigt heraf bruges den kontinuerlige videre- og nyudvikling af produkter og produktionsprocesser til at skabe en effektiv forbedring af ressourceanvendelsen samt at forhindre eller reducere risici. For som en del af virksomheden skal den enkelte medarbejder være bevidst omkring sit ansvar.

Content_IMG_Puzzelteil-S.png

Sustainability - Bæredygtighed

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Effektiv ressourceanvendelse:
Vi optimerer vores produktionsprocesser med henblik på at bruge så få ressourcer som muligt. Vi kontrollerer regelmæssigt de miljøbelastninger, der opstår gennem emissioner, affald, spildevand og støj, og forsøger hele tiden at reducere disse mest muligt.

Vi støtter indkøb af energi-effektive produkter og tjenesteydelser.

 


Bæredygtig udvikling – forhindring og reduktion af risici:
Allerede tidligt i udviklingen af nye produkter eller produktionsprocesser tager vi hensyn til de dermed forbundne miljøpåvirkninger. I den forbindelse anvender vi råstoffer og mellemprodukter, som skader miljøet mindst muligt.

 


Juridisk konformitet og kontinuerlig forbedring:
Ud over overholdelse af den relevante miljø- og energilovgivning, forpligter vi os til kontinuerligt at forbedre virksomhedens miljøbeskyttelse og dens energiforbrug, samt at forhindre miljøbelastninger.

 


Miljø- og energimæssige aspekter – mål:
Lohmann kontrollerer og evaluerer regelmæssigt virksomhedens facilitetsspecifikke miljøpåvirkninger og energimæssige aspekter, herunder specielt på områderne produktion, forsyning og bortskaffelse, logistik, udvikling og indkøb.

Vi definerer konkrete, facilitetsspecifikke miljø- og energimæssige mål i ledelsessystemet, fastlægger effektive initiativer og evaluerer kontinuerligt deres status og omfang. Det sikres at der er adgang til de relevante informationer og nødvendige ressourcer.

Content_IMG_Puzzelteil-H.png

Health - Sundhed

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Sundhed – forebyggelse gennem støtte og motivation:
Nøglen til vores virksomheds succes er vores medarbejderes sundhed og motivation. Gennem gode arbejdsforhold og livskvalitet på arbejdspladsen understøttes disse to aspekter målrettet, og derved øges innovationsevnen, produktiviteten, produkt- og servicekvaliteten ligeledes på en bæredygtig måde.


Arbejdsplads – sikkerhedsvurderinger:
Eksisterende og fremtidige arbejdspladser vurderes kontinuerligt ved hjælp af omfattende risikovurderingen. I den forbindelse optimeres hele arbejdsområdet og de betingelser, der skal opfyldes for en sikker og ergonomisk arbejdsplads for den enkelte medarbejder, på grundlag af gældende love og forskrifter.


Brandsikkerhed – risikoeliminering og ulykkesforebyggelse:
Lohmanns brandkorps og de ansvarlige for brandsikkerheden sætter standarden for vurdering og reduktion af brandrisici på verdensplan og har primært fokus på omfattende, forebyggende og afværgende brandsikkerhed under hensyntagen til rammebetingelserne, som ændrer sig konstant.


Arbejdssikkerheds- og sundhedsaspekter – mål:
Lohmann kontrollerer og vurderer regelmæssigt de arbejdspladsspecifikke risici og påvirkninger for medarbejderne på alle områder. På baggrund af arbejdssystemet som helhed definerer vi konkrete mål i ledelsessystemet, fastlægger effektive initiativer til forhindring og reduktion af farer og evaluerer kontinuerligt deres status og rimelighed.

Content_IMG_Puzzelteil-A.png

Availability – tilgængelighed


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Tilgængelighed – nye og innovative løsninger til vores kunder:

Vi forpligter os til at levere forbindelsesløsninger af bedste kvalitet til vores kunder verden over. Vores viden, vores evne til innovation og vores markedskendskab gør os til initiativtager inden for vores teknologier.


Tilgængelighed – leveringsevne:

Vi anvender den forhåndenværende viden i hele vores værdiskabelseskæde for at stille innovative produkter til rådighed for vores kunder til det ønskede tidspunkt.

Content_IMG_Puzzelteil-PE.png

Process Excellence - Fremragende processer"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Fremragende processer – fokus på nul fejl:
Fejl i vores produkter og processer afhjælpes eftertrykkeligt. Vi ser dem som potentiale for optimering af alle processer.


Fremragende processer – standardisering og kontinuerlig forbedring:
Vi udvikler vores processer til at blive globalt gældende, værdiskabende standarder og muliggør takket være gennemskuelighed i arbejdet, at ‚best practice‘ anvendes med det formål at opnå en kontinuerlig forbedring af alle processer.


Kvalitetsaspekter – kvalitetsmål:
Understøttet af processerne inden for miljøstyring kontrollerer og evaluerer Lohmann regelmæssigt egne og kundernes krav til produkts- og proceskvaliteten. Herved er det muligt at definere kvalitetsrelevante aspekter gældende for alle virksomhedsområder, fastlægge konkrete, facilitetsspecifikke kvalitetsmål i ledelsessystemet og løbende evaluere deres status og rimelighed på stedet.

Mennesket står i centrum af vores handlinger. En omfattende kommunikation af vores miljø- og kvalitetspolitik, samt de målsætninger og initiativer, der er forankret i ledelsessystemet, er derfor ufravigelig.

Kun en person, der er blevet godt informeret, kan handle ansvarligt og selvstændigt til fordel for alle interessegrupper. For os betyder dét at handle ansvarligt nemlig: at skabe et tillidsklima. Dette opnår vi gennem en åben dialog mellem kunder, virksomheder, medarbejdere, naboer, forbrugere og offentlige myndigheder.